Skip Navigation LinksStadgar

Svenska Skolans Stadgar


§ 1 Namn

Föreningens namn är "Svenska skolföreningen i Toronto".

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att bedriva kompletterande svensk undervisning för barn med svenska som modersmål enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar och de regler i anslutning till förordningen som därutöver fastställs av Skolverket. Undervisningen vid skolan skall omfatta årskurserna 1-9 i svensk grundskola samt handledning vid korrespondensundervisning för gymnasieskolan. Undervisningen vid skolan skall i allt väsentligt följa de regler som fastslagits av vederbörande svenska myndigheter.
Föreningen stöder även annan svensk undervisning i Kanada.

§ 3 Organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 4 Medlemmar

Rätt till medlemskap i föreningen äger föräldrar (eller målsman) till barn som erhåller någon form av undervisning eller studiehjälp av skolan.  Annan enskild eller juridisk person som vill stödja skolan kan ges medlemskap efter beslut av styrelsen. Medlem skall till föreningen erlägga den medlemsavgift som årsmötet beslutar.

§ 5 Styrelse

Styrelsen består av sex ledamöter samt ordförande. Ledamöter och ordförande väljs vid föreningens årsmöte och tar sin plats vid nästa verksamhetsårs början. Mandatperioden för ordförande är ett år och kan endast väljas i fyra på varandra följande mandatperioder. Mandatperioden för ledamöter är två år. En ledamot kan endast väljas i två på varandra följande mandatperioder.
Vid varje årsmöte ska tre nya ledamotsposter väljas in. Valberedningen nominerar tre förslag till de tre nya posterna. Närvarande vid årsmötet kan lämna förslag på styrelseledamöter (som måste vara närvarande vid mötet). Då två ledamöter nomineras till en post sker avgörandet med lottning.
Vid första sammanträde efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare, och kassör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger per termin. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade och minst fyra närvarande. Vid lika rösttal är ordförandens röst utslagsgivande. Arvode utgår icke till ledamöterna i styrelsen. Lärare utses av styrelsen. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöte tillkommer skolans lärare.

§ 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar 1 januari - 31 december.

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen bestämmer.

§ 8 Årsmöte

Årsmöte hålls senast under februari månad. Kallelse och dagordning utsänds minst två veckor i förväg. Motioner till årsmöte skall skriftligen tillställas styerelsen senast en vecka före den dag då årssmöte skall hållas.

§ 9 Röstning

Rösträtt vid årsmöte har föreningens medlemmar (gäller medlemmar över 18 år) samt styrelsens ledamöter (dock ej i fråga om beslut om ansvarsfrihet) vilka erlagt medlemsavgift. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer revisorn samt skolans lärare. För att årsmötet skall vara beslutsmässigt skall de närvarande vid mötet bestå av minst 2/3 föreningsmedlemmar och 1/3 styrelseledamöter. Röstning med fullmakt är tillåten, dock endast en fullmakt per familj. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val då avgörandet sker genom lottning.

§ 10 Ärenden på årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Styrelsens förvaltningsberättelse
 2. Revisorns berättelse
 3. Fastställande av balansräkning
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 5. Fastställande av medlemsavgift
 6. Fastställande av elevavgift
 7. Fastställande av föreningens budget
 8. Val av ordförande
 9. Val av ordinarie styrelseledamöter
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning, jämte sammankallande i denna

Ärenden som inte har tagits upp på föredragningslistan bör inte tas upp till beslut, utan hänskjuts till styrelsen för beredning.

§ 11 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålles då styrelsen så finner påkallat eller då minst 1/3 av medlemmarna begär det. Även revisorn kan begära att extra föreningsmöte utlyses. Kallelse till extra föreningsmöte skall ske på samma sätt som vid årsmötet. Motioner till föreningsmöte skall skriftligen tillställas styrelsen senast två veckor före den dag då föreningsmöte skall hållas. Vid extra föreningsmöte kan endast de frågor behandlas, vilka påkallat utlysande av detsamma.

§ 12 Elevavgift

Beslut om elevavgift inför det kommande läsåret fattas vid föreningens årsmöte. Nedsättning av elevavgift kan beviljas av styrelsen på grundval av särskilda skäl. Ansökan om nedsättning skall tillställas styrelsen skriftligen i samband med registrering.

§ 13 Vakans

Om vakans i styrelsen uppstår mellan ordinarie årsmöten, äger styrelsen med sig adjungera extra ledamot, som tjänstgör till nästkommande årsmöte.

§ 14 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor, vilken utses vid årsmötet.
Revisorns mandattid är ett år.

§ 15 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgarna kan ske genom beslut av ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte till vilket kallelse med underrättelse om tilläggs-, upphävande- eller ändringsförslag i vederbörlig ordning utfärdats. Ett sådant beslut skall anses fattat endast om det erhållit två tredjedels majoritet bland de vid sammanträdet röstande, samt motsvarande majoritet vid ett följande föreningsmöte hållet minst en och högst sex månader efter det första mötet. Det åligger styrelsens ordförande att tillse att sådant möte äger rum inom angiven tid.

§ 16 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas och bekräftas på samma sätt som beslut angående stadgeändring. Om beslut om föreningens upplösning vederbörligen fattats och bekräftats, skall föreningens fonder och tillgångar efter reglering av eventuella skulder, genom styrelsens försorg disponeras för ändamål som gagnar främjandet av svensk skolgång och utbildning för barn till svenska föräldrar, bosatta i Kanada. Sedan föreningens tillgångar disponerats enligt ovan, må föreningen upplösas. Underrättelse om styrelsens beslut med fullständiga upplysningar om hur med föreningens fonder och tillgångar förfarits skall tillställas alla medlemmar av föreningen samt Skolverket.